JAVNI OGLAS/NATJEČAJ za popunu upražnjenih radnih mjesta u Srednjoj školi “Busovača” u Busovači

24. veljače 2021.

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Središnja Bosna Srednja škola” Busovača” U Busovači Broj:03-128/21 Nadnevak: 22. 2. 2021. godine Temeljem članka 83. Zakona o srednjem školstvu KSB-a (”Sl. novine KSB”, broj: 11/01, 17/04 i 15/12), članka 3. stavak (1) Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg školstva u Kantonu Središnja Bosna ( ”Sl novine KSB, broj: 6/20) članka 3. Uredbe o postupku prijma u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna („Sl novine KSB“, broj: 7/19), članka 3. Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u Srednjoj školi „Busovača“ u Busovači, Kriterija i procedura za zbrinjavanje nastavnika koji ostaju bez dijela nastavne norme, proglašenje tehnološkog viška u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Središnja Bosna (Sl. novine KSB”, broj: 11/20), Odluke Školskog odbora broj: 04-7/21 od 8. 1. 2021. godine, prema Odluci Vlade Kantona Središnja Bosna o davanju suglasnosti školama za raspisivanje natječaja za upražnjena radna mjesta, broj: 01-11.7-788/21 od 4. 2. 2021. godine i Suglasnosti za raspisivanje natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa KSB-a, broj: 03-30-6/2021-12 od 5. 2. 2021. godine, objavljuje se

JAVNI OGLAS/NATJEČAJ za popunu upražnjenih radnih mjesta u Srednjoj školi „Busovača“ u Busovači

1. Nastavnik biologije, 10 nastavnih sati tjedno na određeno vrijeme do povratka nastavnice s porodiljnog dopusta. Opis poslova: Planiranje nastavnog gradiva i organiziranje nastave tako da se do kraja školske godine realiziraju svi nastavni sadržaji, rad na pedagoškoj dokumentaciji, izvođenje redovite nastave, te drugih oblika nastave i neposredni odgojno-obrazovni rad, koji se utvrdi Nastavnim planom i programom i Godišnjim planom rada Škole, praćenje rada i vladanja učenika i davanje pomoći u svladavanju programskih sadržaja, sudjelovanje u radu razrednog odjela učenika, pomaganje u radu učenika u slobodnim aktivnostima, te na profesionalnoj orijentaciji učenika i sudjelovanju na natjecanjima i nastupima, sudjelovanje u svim oblicima stručnog usavršavanja, vođenje pedagoške dokumentacije i evidencije, surađivanje s roditeljima, unošenje podatka u EMIS program, sudjelovanje u kulturnoj i javnoj djelatnosti Škole, sudjelovanje u radu stručnih tijela Škole, obavljanje ostalih poslova (dežurstva, zdravstvena, socijalna i druga zaštita učenika) i obavljanje i drugih poslove sukladno sposobnostima i sklonostima, te potrebama Škole, što se utvrđuje na početku svake školske godine.

2. Referent za administrativne poslove, puno radno vrijeme, na neodređeno Opis poslova : Sudjeluje kod izrade financijskog plana i prati njegovu realizaciju, obavlja analize poslovanja i izrađuje obrasce za statistička istraživanja, obavlja sve financijske poslove, prati propise u okviru računovodstvenog i financijskog poslovanja, odgovoran je za knjigovodstvenu dokumentaciju i njeno uredno čuvanje,izrađuje naloge za nabavku neophodnih sredstava za školu, obavlja obračunske poslove/ pripreme za obračun plaća, naknada i drugih primanja koja imaju karakter materijalnih troškova, doprinosa i obaveza, obračun kredita, osiguranja i izrada virmana, obavlja pripremne i organizacione poslove/ priprema godišnje inventure i organizira radna povjerenstva, sravnjava nađeno stanje s postojećom evidencijom, evidentira proračunski suficit-deficit, daje prijedlog za otpis osnovnih sredstava i sitnog inventara, otpis tehnoloških zastarjelih osnovnih sredstava, izrađuje financijski plan za narednu godinu, evidentira i kontrolira ulazne račune i pravi fakture za iste,vodi evidenciju ulaznih i izlaznih računa, vodi blagajnički dnevnik ,izrada periodičnih izvještaja i završnog računa/redovno knjiženje svih poslovnih promjena koje se odnose na financijsko poslovanje škole, zaključivanje analitičkih i sintetičkih konta, bilanco usuglašavanje poslovnih promjena po kontima i dnevniku, izrada bilanca uspjeha, izrada bilanca stanja, vodi dokumentaciju za prijavu poreza djelatnika i surađuje s poreznom upravom pri obavljanju poslova, obavlja uplatu pripravnicima za stručni ispit, surađuje s dostavljačima i surađuje s Ministarstvom i odlazi po potrebi

I. Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu („Sl. novine FBiH“, broj: 26/16, 89/18): kandidat na poziciji pod rednim brojem 1. treba ispunjavati i posebne uvjete u pogledu stručne spreme propisane člankom 81. Zakona o srednjem školstvu (”Sl. novine KSB/SBK”, broj: 11/01, 17/04 i 15/12), Pedagoškim mjerilima za srednje škole („Sl novine KSB“, broj: 15/02), Dopunama nastavnog plana i programa za gimnazije i strukovne škole na hrvatskom jeziku u KSB-u (”Sl. novine KSB”, broj: 17/12), Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u SŠ „Busovača“, VII/1 stupanj ili II. ciklus studija sa 300 ECTS bodova. Kandidat na poziciji pod rednim brojem 2. treba ispunjavati i posebne uvjete u pogledu stručne spreme propisane Pedagoškim mjerilima za srednje škole („Sl novine KSB“, broj: 15/02), Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u SŠ „Busovača“, (IV. stupanj) upravna, birotehnička, gimnazija ili ekonomska škola. II. Kandidati trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju: 1. prijavu koja sadrži sljedeće elemente: ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela,e-mail adresu, naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje, naziv novina ili naziv web stranice škole u kojima je oglas/natječaj objavljen s datumom objave te popis priložene dokumentacije uz prijavu. Prijava mora biti vlastoručno potpisana. 2. životopis, vlastoručno potpisan, 3. izvod iz matične knjige rođenih, 4. uvjerenje o državljanstvu, 5. diplomu o završenoj stručnoj spremi, 6. potvrdu o položenom stručnom ispitu (kandidat dostavlja ukoliko istu posjeduje), III. Isprave i dokazi koji se prilažu na javni oglas/natječaj trebaju biti u ovjerenoj preslici ili originalu koji ne mogu biti stariji od 6 mjeseci od dana izdavanja od nadležnog tijela, a izvod iz matične knjige rođenih mora biti iz vremena natječaja/oglasa. Potpuna i blagovremena prijava se smatra prijava koja je podnesena u propisanom roku i sadrži sve elemente navedene u oglasu/natječaju. IV. Temeljem članka 5. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg školstva u KSB/SBK i članka 5. i 6. Kriterija i procedura za zbrinjavanje nastavnika koji ostaju bez dijela nastavne norme, proglašenje tehnološkog viška u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Središnja Bosna (Sl. novine KSB”, broj: 11/20), pravo prioriteta pri zapošljavanju stječu nastavnici koji su proglašeni tehnološkim viškom i nastavnici koji ostaju bez pune nastavne norme u statusu na neodređeno ostvarenim u školama Kantona u okviru nastavnog NPP-a u kojem je ugovor sklopljen. Dokaz o navedenom statusu je: Rješenje o tehnološkom višku ili potvrda o nepotpunoj normi s brojem sati koji nedostaju i ovjerenu bodovnu listu iz škole u kojoj je proglašen tehnološkim viškom ili ostaje bez dijela nastavne norme. Dokumenti trebaju biti originalni ili ovjerena preslika ukoliko su proglašeni tehnološkim viškom ili imaju nepotpunu normu. Za ovu kategoriju kandidat je obvezan uz prijavu priložiti i Uvjerenje Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (FZ MIO-PIO) o podatcima registriranim u matičnoj evidenciji kao dokaz o radnom stažu. V. Prednost u zapošljavanju, pod jednakim uvjetima, imaju kandidati koji ostvaruju prava sukladno Zakonu o pravima branitelja i članova njihovih obitelji („Sl. novine FBiH“ ,br. 33/04 i 56/05), Zakonom o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja i članovima njihovih obitelji („Sl. novine FBiH“, br. 70/05 i 61/06) i Zakona o demobiliziranim braniteljima i članova njihovih obitelji („Sl. novine FBiH“, br.61/06). Prioritet pri zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima od zakonom mjerodavne institucije (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas/natječaj, pozivajući se na posebni zakon prema kojem imaju prednost. VI. Razmatrat će se samo one prijave kandidata prijavljenih na oglas/natječaj koje su podnesene pravodobno i koje su potpune, te koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa/natječaja. VII. Povjerenstvo za provođenje javnog oglasa/natječaja obavijestit će kandidate čija dokumentacija nije potpuna putem web stranice škole: www.ss-busovaca.com. VIII. Kandidati koji ispunjavaju uvjete oglasa/natječaja obvezni su pristupiti testiranju (pismeni ispit i intervju), a o terminu i mjestu testiranja bit će obaviješteni putem web stranice škole: www.ss-busovaca.com. Pismeni ispit sastoji se od 10 pitanja se provjerava poznavanje poslova radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje, a koja se koncipiraju u skladu sa opisima i popisima poslova i radnih zadataka utvrđenih Zakona o srednjem školstvu, Pedagoškim mjerilima za srednje škole i Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u SŠ „Busovača“. Svako pitanje boduje se jednim bodom tako da je maksimalan broj bodova na pismenom ispitu 10 bodova. Na pismenom ispitu potrebno je osvojiti minimalno 6 bodova što predstavlja preduvjet za pristupanje intervjuu. Pismeni ispit traje 45 minuta. Kandidat koji ne pristupi pismenom ispitu smatra se da je odustao od prijave. Intervju kao dio procjene radnih i stručnih sposobnosti provodi Povjerenstvo po okončanju pismenog ispita utvrđivanja popisa kandidata među kojima se provodi izborni postupak. Intervju se provodi s ciljem procjene općih osobina kandidata, vještine komuniciranja, fleksibilnosti u prihvaćanju drugačijih mišljenja, sposobnosti iznalaženja rješenja, interesa, profesionalnih ciljeva, stavova i motivacije kandidata za rad u školi, informiranosti, kao i dodatnih znanja i vještina, na osnovu čega se kandidati ocjenjuju. Kandidati pristupaju intervjuu redom prema abecednom redu prvog slova njihovih prezimena. Prilikom pristupanja intervjuu kandidat je obavezan potpisati izjavu da je pristupio intervjuu, te članovima Povjerenstva u svrhu identifikacije predočiti osobnu iskaznicu. Kandidat koji ne pristupi intervjuu ili odustane od intervjua gubi pravo daljnjeg sudjelovanja u oglasnoj/natječajnoj proceduri odnosno ne stavlja se na konačnu bodovnu rang-listu kandidata. Intervjuu prisustvuju svi članovi Povjerenstva. Pitanja za intervju Povjerenstvo utvrđuje unaprijed. Intervju se sastoji od 5 pitanja. Svaki član Povjerenstva za provođenje javnog oglasa/natječaja daje od 1 do 5 bodova tako da maksimalan broj bodova na intervjuu može biti 15 bodova. Pitanjima na intervjuu utvrđuju se: sposobnost i vještina komunikacije, interesi, profesionalni ciljevi, stavovi i motivacija kandidata za rad u školi. Kandidat koji ne pristupi intervjuu smatra se da je odustao od prijave. IX. Svi kandidati sa liste uspješnih kandidata bit će obaviješteni o odluci o prijmu u radni odnos u roku od 8 dana od dana donošenja odluke, isključivo putem pošte. X. Samo izabrani kandidati obvezni su prije stupanja na posao dostaviti liječničku potvrdu mjerodavne javne zdravstvene ustanove, o psihofizičkoj radnoj sposobnosti te nalaz na zarazne bolesti i ovisnosti. kao i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i uvjerenje o nekažnjavanju, koji ne mogu biti stariji od 6 mjeseci od dana izdavanja od nadležnog tijela. Napomena: Sukladno članku VII. iz Upute o provođenju revizije diploma Ministarstva obrazovanja KSB-a, provjeru vjerodostojnosti obrazovne isprave na temelju koje se zasniva radni odnos izvršit će škola kao poslodavac za svakog novozaposlenog djelatnika. XI. Obavijest o objavi oglasa/natječaja se objavljuje u dnevnim novinama (Dnevni list), a puni tekst oglasa/natječaja putem web stranice škole: www.ss-busovaca.com, te se dostavlja Službi za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna koja isti objavljuje na svojim mrežnim stranicama. oglas/natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objave. XII. Dodatne obavijesti u vezi oglasa/natječaja mogu se dobiti na broj telefona: 030-732-042, a kontakt osoba je Ivana Smoljo, tajnica škole. XIII. Prijava na oglas/natječaj podnosi se povjerenstvu, na adresu: Srednja škola „Busovača“ u Busovači, Ul. Kulina bana bb 72260 Busovača, isključivo putem pošte u zatvorenoj kuverti, s naznakom NE OTVARATI –PRIJAVA NA JAVNI OGLAS/NATJEČAJ. Na poleđini kuverte navesti ime i prezime podnositelja prijave i adresu. Srednja škola „Busovača“ u Busovači Predsjednik Školskog odbora _________________________ Anto Bašić Ravnatelj škole: ______________________ Stipo Krišto, prof.